– Działania

previous arrow
next arrow
Slider

W ramach projektu „Transgraniczna Akademia Edukacji, Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji” realizowane będą następujące działania:

Stworzenie warunków lokalowych

Modernizacja bazy lokalowej w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa  Majewskiego w Drzonkowie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu z przystosowaniem do prowadzenia specjalistycznych szkoleń w zakresie sportu prewencyjnego i rehabilitacyjnego; modernizacja podłogi w pomieszczeniu szkoleniowym w Cottbus wraz z zakupem niezbędnego sprzętu z przystosowaniem do prowadzenia specjalistycznych szkoleń w zakresie sportu prewencyjnego i rehabilitacyjnego

Wymiana informacji i doświadczeń, transfer wiedzy

Utworzenie polsko-niemieckiego zespołu ekspertów: fizjoterapeutów, rehabilitantów, trenerów, instruktorów i wykładowców z regionu wsparcia, którzy opracują polsko-niemiecki program doskonalenia zawodowego dla wskazanej grupy docelowej uwzględniający specyficzne potrzeby społeczne i zawodowe na terenie wsparcia, opracowanie materiałów w dwóch językach i udostępnienie ich uczestnikom także w formie digitalnej

Poszerzenie kwalifikacji językowych i zwiększenie liczby osób uczących się języka kraju sąsiada

Opracowanie słownika terminologii branżowej dla uczestników szkoleń, zintegrowanie bloku językowego polskiego i niemieckiego dla obcokrajowców, przeprowadzenie praktyki zawodowej na terenie kraju sąsiada

Zwiększenie transgranicznych kwalifikacji oraz mobilności na rynku pracy sąsiada

Przeprowadzenie szkoleń w zespole polskich i niemieckich specjalistów dla 2 polskich i 2 niemieckich grup uczestników (po 14 os.) zrekrutowanych spośród przedstawicieli grupy docelowej z rejonu wsparcia wraz z praktyką po stronie kraju sąsiada oraz komponentem językowym; udostępnienie materiałów oraz słownika branżowego poprzez stworzoną w projekcie dwujęzyczną stronę internetową projektu; nadanie kwalifikacji o charakterze transgranicznym, tj. polsko-niemieckiego certyfikatu oraz niemieckich licencji instruktorskich/trenerskich

Promowanie projektu i informowanie

Stworzenie strony internetowej, realizacja dwóch konferencji z udziałem zainteresowanych stron (konferencja otwarcia w Lubuskim i zamknięcia w Brandenburgii), przygotowanie ulotek, broszur i plakatów przez obu partnerów, zamieszczanie informacji na stronach internetowych partnerów, zamieszczenie ogłoszeń w celu zrekrutowania uczestników w ogólnodostępnych mediach na obszarze wsparcia, przekazywanie informacji o realizacji projektu mediom

Back to top